'ไทยรัฐ' เปิด รร.ไทยรัฐวิทยา 111 พร้อมส่งมอบอาคาร '100 ปี กำพล วัชรพล'

"ประธานรัฐสภา" เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล พร้อมรับมอบอาคาร "100 ปี กำพล วัชรพล" โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสที่ "นายกำพล วัชรพล" ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา ขณะที่ "ชวน หลีกภัย" ชื่นชมและขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐ ที่เห็นความสำคัญการศึกษาของชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ต.ค.63 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 111 และรับมอบอาคาร "100 ปี กำพล วัชรพล" โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ รอง ผวจ.สตูล นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.), นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ และนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมในพิธีเปิด

นายมานิจ กล่าวรายงานว่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว)เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - ม.3 มีครู 20 คน นักเรียน 330 คน เดิมชื่อ ร.ร.บ้านทุ่งนางแก้ว เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2512 ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.62 ได้มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อเข้าโคงการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนตามคำเชิญของนสพ.ไทยรัฐ และทางการได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.63 โดย นสพ.ไทยรัฐได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน มูลค่า 4,656,000 บาท

นายมานิจ กล่าวอีกว่า โครงการไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เป็นโครงการที่นายกำพล วัชรพล อดีต ผอ.นสพ.ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐได้จัดตั้งขึ้น มี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 101 โรงเรียน หลังจากนายกำพล วัชรพล ถึงแก่อนิจกรรมแล้วองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและการสื่อสารมวลชน เมื่อ พ.ศ. 2562 นสพ.ไทยรัฐจึงเห็นควรขยายโครงการเพื่อเพิ่มจำนวน ร.ร. ไทยรัฐวิทยา อีก 10 โรงเรียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสอันสำคัญนี้

“โดยขณะนี้ร.ร.ไทยรัฐวิทยาครบทั้ง 111 โรงเรียน และจะหยุดปริมาณไว้เพียงเท่านี้แล้วเพิ่มคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งทางมูลนิธิไทยรัฐยังมีความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ประมาณ 20 โครงการในแต่ละปี โดยมูลนิธิไทยรัฐซึ่งเป็นองค์กรเอกชนจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับ นสพ.ไทยรัฐตลอดมา โดยมุ่งเน้นให้ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม ซึ่งได้เพิ่มสาระการเรียนเข้าไปอีก 2 วิชา คือ วิชาความรู้เรื่องสื่อมวลชนสอนให้รู้จักองค์ประกอบและการทำสื่อ รวมทั้งสอนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมสมัยใหม่ และวิชาพลเมืองดีสอนให้รู้จักคุณสมบัติผู้ดีมีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นและทำประโยชน์ให้สังคม” นายมานิจกล่าว

ด้านนายสนิท กล่าวรับมอบตอนหนึ่งว่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ นสพ.ไทยรัฐรับเข้าโครงการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐจะเข้ามาให้การสนับสนุน ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะ จ.สตูล ที่เยาวชนในท้องถิ่นจะได้มีอาคารเรียนเพิ่มเติ่มพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่พอเพียงและทันสมัย โดยได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้าง 4,656,000 บาท และได้รับมอบเงินเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,856,000 บาทจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ขณะที่ นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า ขอชื่นชม และขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐที่เห็นความสำคัญการศึกษาของชาติ สร้างอาคารเรียนให้กับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว) จ.สตูล ที่ทำพิธีมอบในวันนี้เป็น 1 ใน 10 ของโรงเรียนที่เข้าโครงการ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทที่ได้เพิ่มขึ้นอีก 10 โรงเรียน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่นายกำพล วัชรพลได้รับการยกย่องตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีของชาวบ้านใน อ.ละงูที่ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวนี้ทำให้มีผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือดูแลและให้การอุปการะต่างๆ

นายชวน กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณ นสพ.ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านการศึกษาและการพัฒนาด้านอื่นๆ ของชาติอย่างมีคุณภาพตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งที่ได้มอบ "อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล" เพื่อให้ได้มีอาคารเรียนใช้ทำกิจกรรมทางการศึกษาต่อไป

นายศักระ กปิลกาญจน์ กล่าวว่า สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นองค์กรธุรการด้านสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญทางการศึกษาของชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อปี 2562 เป็นปีที่นายกำพล วัชรพล อดีต ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีอายุครบ 100 ปี และเป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองตามที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในนามของประชาชนชาว จ.สตูล ขอขอบพระคุณนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนฯ และรับมอบอาคารเรียนและขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและผู้แทนที่ได้มอบอาคารเรียนให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านทุ่งนางแก้วได้มีอาคารใช้ทำกิจกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนต่อไป.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.