ไทยรัฐเตรียมเปิด "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙" จ.พะเยา

มูลนิธิไทยรัฐกำหนดพิธีเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมส่งมอบ “อาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล” วันที่ 28 สิงหาคมนี้ ในโอกาสที่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี 2560 

สืบเนื่องจากปี 2560 นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป จึงมีนโยบายสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง จากเดิมมีอยู่ 101 แห่ง และได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านร่องส้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)” ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการนั้น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบต่อเติมอาคารเรียนและอาคารโรงอาหาร เป็นเงินทั้งสิ้น 4,770,000 บาท และในวันที่ส่งมอบจะบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อนำไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ ด้วย

ทั้งนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ เดิมชื่อโรงเรียนบ้านร่องส้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรที่ดิน จำนวน 29 ไร่ ตามโครงการพัฒนาที่ดินผืนใหญ่ร่องส้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับนักเรียนที่อพยพตามผู้ปกคราองซึ่งไม่มีที่ทำกินให้เข้ามาอาศัยจากภาคอีสาน ชาวพื้นเมือง และชาวเขาเผ่าม้ง เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2513 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนจำนวน 182 คน

ในปีการศึกษา 2514 ได้รับการจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้รับการพัฒนาปรับปรุง ต่อเติมตลอดจนมีการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบตามลำดับ ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีครูจำนวน 35 คน นักเรียน 604 คน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่ 8 ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ และเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่จะเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และจะดำเนินการแห่งอื่นๆ ให้แล้วเสร็จครบ 10 โรงเรียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสนายกำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ส่วนกำหนดการพิธีเปิด และส่งมอบเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้ จะเริ่มขึ้นเวลา 10.30 น. โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานรับมอบ และนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมมอบเงินในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ เมื่อโรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้ว มูลนิธิไทยรัฐ จะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่นเดียวกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นๆ ต่อไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.