27 ธ.ค. เฉลิมฉลอง 100 ปีชาตกาล "กำพล วัชรพล" บุคคลสำคัญของโลก

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันเกิด นายกำพล วัชรพล และเป็นวันเดียวกับที่ "มูลนิธิไทยรัฐ" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๒ จากความตั้งใจของนายกำพล วัชรพล ที่ต้องการตอบแทนสังคมด้วยการให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชน สร้าง "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา" เพื่อชุมชนในชนบท เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา) ที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิไทยรัฐ

ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา มีการสร้างโรงเรียนในเครือไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง และในปี ๒๕๖๓ จะมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพิ่มเป็นทั้งสิ้น ๑๑๑ โรง วาระพิเศษดังกล่าว ไทยรัฐกรุ๊ป อันประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำพล วัชรพล ๒๗ ธันวาคม ของทุกปี สำหรับปี ๖๒ มีอีกหนึ่งวาระสำคัญ คือ เป็นวัน “๑๐๐ ปี ชาตกาล กําพล วัชรพล”

ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งยกย่องให้นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐให้เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง การจัดงานในปีนี้ นอกจากมีบุคคลสำคัญ และผู้มีอุปการคุณ กับมูลนิธิไทยรัฐ มาร่วมเป็นเกียรติในงาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบ ๗๐ ปี ไทยรัฐ มอบรางวัลต่างๆ ยังมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ชีวิตกำพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทย" ตามกำหนดการดังนี้

กําหนดการงานวัน “๑๐๐ ปี ชาตกาล กําพล วัชรพล”

วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙ (อาคารกองบรรณาธิการ)

สํานักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๑๕ น.       เชิญแขกและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๙ สํานักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
      ๑๓.๓๐ น.        • เสนอกวีนิพนธ์ของศิลปินแห่งชาติ

                          • การแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔ ภาค
                          • ฉายวีดิทัศน์ ๑๐๐ ปี ชาตกาล กําพล วัชรพล
      ๑๓.๕๐ น.        นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ กล่าวรายงาน
      ๑๓.๕๕ น.        คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน
      ๑๔.๐๐ น.         มอบรางวัล ‘วิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชนยอดเยี่ยม’ และรางวัล ‘อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
                          ยอดเยี่ยม’ โดยนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ 

      ๑๔.๑๐ น.         มอบ ‘รางวัลเรียงความนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น’ โดย นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล
                          รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ
      ๑๔.๒๕ น.        มอบ ‘ประติมากรรมรูปเหมือน นายกําพล วัชรพล และหนังสือที่ระลึก’
                         โดย นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธาน และเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
                         ทั่วประเทศเพื่อนําไปไว้ในห้องเกียรติยศ(นายกสมาคมผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ)
     ๑๔.๓๐ น.        • มอบรางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
                         และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นโดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย
                         ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                             - รางวัลครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
                                   มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                                   มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                                   มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                             - รางวัลผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
                                   มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                                   มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                                   มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                             - รางวัลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
                                   มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                                   มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                                   มอบโล่ เกียรติบัตร และรางวัล โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ปี ๒๕๖๒
                         • นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ มอบของที่ระลึกแก่
                           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ๑๔.๔๕ น.         • ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ชีวิต กําพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทย’
                           โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี                                                                                   • นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ มอบของที่ระลึกแก่
                            ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี 

    ๑๕.๔๕ น.         มอบ ‘รางวัลศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น’ โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
                         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ๑๖.๓๐ น.         ศิษย์เก่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น แสดงความรู้สึก ‘จากใจศิษย์เก่า’

                                                                   - เสร็จพิธี -

ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ "วันกำพล วัชรพล" พิธีต่างๆ ตามกำหนดการมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง และ ๒๐ ศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยาดีเด่น ในปีนี้มีหลากหลายอาชีพ ทั้งข้าราชการ อาจารย์ เภสัชกร ตำรวจ ผู้ช่วยนักบิน รวมถึง นายไชยา มิตรชัย นักร้อง นักแสดง สิ่งหนึ่งในพิธีที่อยากเชิญชวนให้ได้รับฟังกัน คือ ปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วะสี เรื่อง "ชีวิตกำพล วัชรพล ชี้ทิศทางอนาคตประเทศไทย" จากประสบการณ์ชีวิตจริงของ นายกำพล วัชรพล ซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้ ที่จะทำให้เกิดปัญญาแก่คนไทยทั้งชาติ 

ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปีชาตกาล กำพล วัชรพล โดยรับฟัง รับชมได้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ทางเฟซบุ๊ก Live ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐออนไลน์ และ ยูทูบไทยรัฐ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.