โปรดเกล้าฯ พล.อ.สุรยุทธ์ ผู้แทนพระองค์ ประกาศเกียรติคุณ บุคคลสำคัญของโลก กำพล วัชรพล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และเปิดพิพิธภัณฑ์กำพล วัชรพล 

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และเปิดพิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการบริษัท วัชรพล จำกัด พร้อมครอบครัววัชรพล และนายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำกรุงเทพมหานคร ร่วมต้อนรับ

จากนั้น นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท วัชรพล จำกัด ได้มอบเงินเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

นางย่ิงลักษณ์ วัชรพล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัชรพล จำกัด มอบหนังสือที่ระลึก จำนวน ๔ เล่ม และแสตมป์ที่ระลึก ๑ ชุด เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางสาวจิตสุภา วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์ บริษัท วัชรพล จำกัด กล่าวรายงานการจัดงาน จากการที่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๙ ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการเสนอของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการสนับสนุนของประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมด้วยบุคคลและสถาบันสำคัญของประเทศอื่น จำนวน ๔๘ คน ต่อสถาบัน ให้ UNESCO ร่วมเฉลิมฉลองระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ นับเป็นความภาคภูมิใจแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล วงการสื่อสารมวลชนไทย และประเทศชาติ

นางสาวจิตสุภา วัชรพล ได้ขออนุญาตเบิกตัว คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวประกาศเกียรติคุณ และนายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กล่าวประกาศเกียรติคุณว่า นายกำพล วัชรพล เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้สื่อ เพื่อการเผยแพร่การศึกษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมผลงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาตลอดชีวิตเป็นอเนกอนันต์ มีความสอดคล้องกับภารกิจขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ในสาขาการศึกษาและการสื่อสารมวลชน

ในด้านการศึกษา นายกำพล วัชรพล ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ไปสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวนกว่า ๑๐๐ แห่ง เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนของชาติ แม้ว่าโรงเรียนเหล่านี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้เป็นโรงเรียนของรัฐ แต่มูลนิธิไทยรัฐยังได้อุปการะเกื้อหนุนและให้การสนับสนุนด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงการในแต่ละปี บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ และการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อยกระดับวิทยานิพนธ์

ด้านสื่อสารมวลชน นายกำพล วัชรพล เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สร้างให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทำหน้าที่สื่อสารมวลชนอย่างสมบูรณ์แบบในการเสนอข้อมูลข่าวสาร ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ จนกระท่ังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนให้วงการสื่อมวลชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างเสรี ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์หลายประการ อาทิ เป็นผู้นำระบบการเรียงพิมพ์ด้วยแสง การพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ และการนำเข้าเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อให้ไปถึงผู้รับข่าวสารให้เร็วที่สุด

ผลงานของนายกำพล วัชรพล มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาการศึกษา และสื่อมวลชนของประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การยูเนสโก ในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้แก่คนทุกคน และการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ ในโอกาสท่ีองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้นายกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ และร่วมเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล ในปีนี้ จึงนับว่าเป็นการเชิดชูเกียรตินายกำพล วัชรพล และยังเป็นโอกาสให้มูลนิธิไทยรัฐได้สืบสานปณิธานของนายกำพล วัชรพล ทั้งในด้านการพัฒนาการศึกษาและการสื่อสารมวลชนอีกด้วย

ด้านนายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการยูเนสโกประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวสดุดีนายกำพล วัชรพล เป็นชาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการสดุดีจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในการประชุมใหญ่ของยูเนสโกเมื่อปี ๒๕๖๐ ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งวันที่ ๒๗ ธันวาคมของปีนี้ เป็นวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล นายกำพล วัชรพลคือตัวอย่างที่แท้จริงของบุคคลที่มีวิธีคิดเป็นบวก มีวิสัยทัศน์ยาวไกล และอุทิศตนอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะให้บรรลุเป้าหมายอย่างคุ้มค่า และเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภูมิหลังครอบครัวที่ยากจนของนายกำพลอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวัยเยาว์ของนายกำพล แต่นี่ไม่อาจหยุดยั้งให้นายกำพลส่ังสมประสบการณ์จากชีวิตและการทำงาน และเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา นายกำพลได้อุทิศเวลาและทรัพยากรของตน เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ ในพื้นที่ชนบทท่ัวประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในหลักการสำคัญที่ชี้นำชีวิตของตนในการตอบแทนสังคม นี่คือจุดกำเนิดของเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งขยายตัวจนมีโรงเรียนไทยรัฐถึง ๑๑๑ แห่ง ในช่วงเวลา ๕ ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกใน พ.ศ.๒๕๑๒

บทบาทนักหนังสือพิมพ์ นายกำพลได้เพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสาร และในบทบาทผู้ประกอบการธุรกิจสื่อมวลชน นายกำพลได้เพิ่มอำนาจแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนและสาธารณชน ด้วยการปกป้องเสรีภาพสื่อมวลชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของสื่อมวลชน ทำให้เกิด "โครงการส่งเสริมการใช้หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาของไทยรัฐ" เพื่อให้นักเรียนวัยเยาว์สามารถใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ มรดกทางปัญญาของนายกำพลนั้น ยังช่วยสนับสนุนความพยายามระดับโลกในปัจจุบันที่จะบรรลุเป้าหมาย “นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ (ค.ศ.)” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นที่ ๔ ด้านการศึกษา ผลงานอันเป็นอเนกอนันต์ของนายกำพลยังช่วยรับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ ท่ัวถึงและเท่าเทียมโดยตรง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คนโดยทั่วหน้า ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงเอเชียอาคเนย์ด้วย ท่ามกลางภัยคุกคามจากระบอบเผด็จการในยุคศตวรรษ ๑๙๖๐ ยังช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพขอข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเสรีภาพ ๒ ประการนี้ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต่อความสำเร็จของแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ (ค.ศ.) เพื่อสร้างสังคมที่สันติ ยุติธรรมและท่ัวถึง.

หลังจากเสร็จสิ้นการประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล แล้ว พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ได้เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล ที่ชั้น ๓ อาคารพิพิธภัณฑ์ พร้อมเดินชมพิพิธภัณฑ์ และลงนามสมุดที่ระลึก จากนั้นเดินทางกลับ

จากนั้นในเวลา ๑๗.๐๐ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถาเรื่อง "ชีวิตและผลงาน นายกำพล วัชรพล" นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา ได้อ่านบทกวีนิพนธ์ สดุดี นายกำพล วัชรพล โดยมี นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ เป่าขลุย และนายธานินทร์ อินทรเทพ ศิลปินอาวุโส นักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ขับร้องเพลง "นกขมิ้น" ซึ่งเป็นเพลงที่นายกำพล วัชรพล ชื่นชอบ เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายกำพล วัชรพล.

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง "100 ปี ชาตกาล กำพล วัชรพล"

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.