มูลนิธิไทยรัฐ ส่งมอบอาคารเรียน ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗

ผู้บริหารไทยรัฐและผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร ๑๐๐ ปีกําพล วัชรพล’ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) ตําบลนิคมเขาบ่อแก้ว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มิ.ย.62 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) โดย นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู้ส่งมอบ มีนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายวิทยา ทองโสม ผอ. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) และครู-อาจารย์ ร่วมพิธี

นายชัชวาลย์ กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) เป็น 1 ใน 10 โรง ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง ครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของนายกำพล วัชรพล และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ครั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อไป

ด้าน นายมานิจ กล่าวรายงานว่า นอกจาก นสพ.ไทยรัฐ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,650,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน และอื่นๆ รวมทั้งมอบเงินสดอีก 200,000 บาท ให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาแห่งนี้ โดยเป็นทุนประเดิมเพื่อให้ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาค แล้วให้ครูกับผู้ปกครองบริหารมูลนิธิฯ กันเองโดยนำดอกผลมาใช้จ่ายบางประการในโรงเรียน ทางมูลนิธิไทยรัฐ ยังจะให้การอุปการะช่วยเหลือ พัฒนาด้านวิชาการและด้านกายภาพอื่นๆ ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 25 โครงการตามแผนพัฒนา เช่นเดียวกับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นๆ อาทิ โครงการอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โครงการพัฒนาครูผู้สอน โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 

นายมานิจ ยังกล่าวด้วยว่าที่อยากจะเน้นมากๆ คือ โครงการพัฒนาเอก ลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นโรงเรียนสอนคนดีมีความรู้ ขณะเดียวกันก็มี 2 หลักสูตรสำคัญท่ีจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูผู้สอนคือ วิชาชีพหน้าท่ีพลเมือง เพื่อให้เด็กท่ีเป็นผลผลิตของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา เป็นพลเมืองดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มีความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความรับผิดชอบ ส่วนอีกวิชาหนึ่งคือวิชาความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชน เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบของสื่อ รวมถึงสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและแก่ประเทศชาติ

ขณะที่ นายสุเทพ กล่าวว่า สิ่งท่ี นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวย นสพ.ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ สร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยานี้ นับเป็นคุณูปการของโลก ส่งผลให้ไ้ด้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ในปัจจุบันไปไกลกว่าท่ีคิด เพราะทั้ง 109 โรง นอกจากจะมีความพร้อมในแก่นแท้ทางการศึกษาแล้วยังมีโครงการสนับสนุนด้านต่างๆ อีกกว่า 25 โครงการ รวมถึงการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งสิ่งท่ีนสพ.ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ทำนี้ นับเป็นการรังสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สำหรับท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) นั้น ทาง นสพ.ไทยรัฐได้ดําเนินการก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ซุ้มทางเดิน ห้องสุขา รั้วโรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่นๆ และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อนําไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) ต่อไป.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.