สร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา หลอมคนดี มีคุณธรรม รับใช้ชาติ

ในการเฉลิมฉลอง “องค์การยูเนสโก” ประกาศเกียรติคุณยกย่อง “นายกําพล วัชรพล” อดีตผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท จํานวน 111 แห่ง เป็น “บุคคลสําคัญของโลก” ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ระหว่างปี 2561-2562 เเละเปิด “พิพิธภัณฑ์นายกำพล วัชรพล” ในวันที่ 19 ส.ค. 62 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในงาน

เพื่อให้ชีวิตและผลงานของนายกําพล วัชรพล เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความมุ่งมั่นพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จนก้าวไปสู่การมอบการศึกษาด้วยการสร้าง “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา” ทั่วประเทศไทย ไทยรัฐออนไลน์จึงรวบรวมไว้ เพื่อรำลึก ....

“หนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรจะตอบแทนประชาชน”

จากปณิธานของ นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2505) ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งยังมีวิตอยู่ และมักปรารภกับผู้ใกล้ชิดอยู่เสมอว่า ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองกว่าที่เป็นอยู่ จำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษาด้วยการสร้างคนและให้คนมาสร้างประเทศ

หลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเติบโตมาได้ 7 ปี ซึ่งตัวเขาเองนั้นมาจากครอบครัวยากจนใน จ.สมุทรสาคร เมื่อพอมีฐานะบ้าง และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมและการสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศ จากการที่มีนโยบายในการเสนอข่าวและความเห็นที่ประชาชนสนใจ (Human interest) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปกป้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร้โดยไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

“ผอ.กำพล” จึงคิดตอบแทนประชาชนด้วยการไปสร้างโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทที่ทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนดี ครูดี และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี มีอาหารกลางวันกินอิ่มท้อง เช่นเดียวกับนักเรียนในเมืองใหญ่ โดยมีภูมิหลังในวัยเด็กของเขาเป็นอีกหนึ่งปณิธาน

“ผมเรียนมาน้อย ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็ก พอมีฐานะขึ้นจึงอยากสนับสนุนการศึกษา ช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาส”

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหลังแรกจึงเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2512 ในชื่อ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1” เหตุที่ใช้ชื่อ “ไทยรัฐวิทยา” ไม่ใช่ต้องการจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ แต่ต้องการให้มีความผูกพันกับคนไทยรัฐรุ่นหลังๆ ที่ยังอยู่

และไม่เพียงแต่สร้างโรงเรียนเท่านั้น นายกำพลยังติดตามดูแลและให้การช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยก่อตั้ง “มูลนิธิไทยรัฐ” เมื่อคราวฉลองอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522 เพื่อให้มูลนิธิฯ ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งหลาย ทั้งเรื่องอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนการสอน การพัฒนาครู พัฒนาอาคารสถานที่และอื่นๆ ซึ่งต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงการคลัง ให้มูลนิธิไทยรัฐ เป็นองค์การสาธารณกุศล ได้รับการยกเว้นภาษี อยู่ในลำดับที่ 365 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2542

“ผมเห็นใครต่อใครเขาสร้างโรงเรียนแล้วปล่อยปละละเลย ผมไม่อยากให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นอย่างนั้น จึงตั้งมูลนิธิไทยรัฐขึ้นมาให้มูลนิธิไปดูแลโรงเรียนและช่วยพัฒนาโรงเรียน” นายกำพล เคยปรารภไว้

ภายในเวลา 30 ปี นายกำพลใช้จ่ายเงินประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ สะท้อนถึงคติพจน์และความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของนายกำพล ที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างจริงจัง จนถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ในเดือน ก.ค. 2539 นับเป็นโรงเรียนวาระสุดท้ายในชีวิต นายกำพล วัชรพล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2539 สิริอายุ 76 ปี 1 เดือน 25 วัน

หลัง ผอ.กำพล วัชรพล ถึงแก่อนิจกรรม คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ภรรยา พร้อมลูกหลาน ตั้งใจและมุ่งมั่นสานต่อปณิธาน ดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่นายกำพลสร้างไว้ด้วยกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่เข้มแข็ง อุปการะ เกื้อหนุนดูแลนักเรียนจำนวน 30,000 คน ทั้ง 101 โรงเรียน ให้เป็นไปตามที่นายกำพลตั้งใจไว้ คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นโรงหลอมคนดีที่มีทั้งคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ

ดังที่ ผอ.กำพล ได้ให้แนวทางการเรียนการสอนนักเรียนกับคณะทำงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยาว่า นอกจากจะให้เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังอยากจะเพิ่มเติมให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีออกไปสู่สังคม โดยกล่าวว่า “อยากขอความร่วมมือครูทั้งหลาย ให้สอนเด็กให้เป็นคนดี ต่อไปภายหน้า ถ้าพบคนดีๆ ทำประโยชน์แก่สังคมที่ไหน และถ้าถามและได้รับคำตอบว่าเมื่อเล็กๆ เคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา แล้วผมจะมีความสุขมาก”

แม้ ผอ.กำพล ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว 22 ปี แต่คติพจน์ และคุณงามความดีที่สร้าง “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา” ไว้ให้เยาวชนไทย จะเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย และเป็น “ต้นแบบ” ของสามัญชนที่จุดประกายในการคืนกำไรกลับสู่สังคมให้องค์กรเอกชนอื่นๆ เดินรอยตาม

ไทยรัฐวิทยา จาก 101 เป็น 111 แห่ง สานต่อเจตนารมณ์ “กำพล วัชรพล” สร้างคนดีเพื่อสังคม

คำสนทนาที่ “กำพล วัชรพล” มีต่อคนใกล้ชิดเสมอเรื่องหนึ่งคือ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ตลอดเส้นทางระหว่างสร้างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้สนับสนุนเงินทุนสร้างโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จนกระทั่ง “กำพล” จากไป ได้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไว้แล้วถึง 101 แห่ง ในปี พ.ศ.2539

“อยากขอความร่วมมือครูทั้งหลาย ให้สอนเด็กให้เป็นคนดี ต่อไปภายหน้า ถ้าพบคนดีๆ ทำประโยชน์แก่สังคมที่ไหน และถ้าถามและได้รับคำตอบว่าเมื่อเล็กๆ เคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา แล้วผมจะมีความสุขมาก”

นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ ที่ทำงานใกล้ชิดกับ “กำพล” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 บอกเล่าถึงเจตนารมณ์ของ “กำพล” ที่ได้ยินอยู่เสมอ

เมื่อถึงเวลาโอกาสสำคัญ ในวาระ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” ได้รับการประกาศยกย่องเป็น "บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและการสื่อสาร" จากยูเนสโก คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ภรรยาที่เคียงข้าง “กำพล” เสมอ ในฐานะประธานมูลนิธิไทยรัฐ จึงขอสานต่อเจตนารมณ์ของ “กำพล” ด้วยการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มอีก 10 แห่ง 10 จังหวัด ในช่วง พ.ศ.2561-2562 ดังนี้

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 บ้านเกาะเต่า ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 บ้านหนองผู้เฒ่า ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 บ้านทุ่งกระถิน ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 เชือกหม้วยวิทยา ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 บ้านนาบัว ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 บ้านหนองไม้แดง ต.นิคมบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 บ้านสำนักทอง ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 110 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111

รายงานพิเศษ “100 ปีชาตกาล กำพล วัชรพล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.