มูลนิธิไทยรัฐ ส่งมอบอาคารเรียน ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗

ผู้บริหารไทยรัฐและผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร ๑๐๐ ปีกําพล วัชรพล’ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) ตําบลนิคมเขาบ่อแก้ว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ผู้บริหารไทยรัฐและผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคาร ๑๐๐ ปีกําพล วัชรพล’ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) ตําบลนิคมเขาบ่อแก้ว อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มิ.ย.62 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นประธานพิธีรับมอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) โดย นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู้ส่งมอบ มีนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายวิทยา ทองโสม ผอ. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) และครู-อาจารย์ ร่วมพิธี

นายชัชวาลย์ กล่าวว่า ขอชื่นชมและขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจด้านการสื่อสารมวลชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) เป็น 1 ใน 10 โรง ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง ครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของนายกำพล วัชรพล และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่มอบอาคาร ๑๐๐ ปี กำพล วัชรพล ครั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาต่อไป

ด้าน นายมานิจ กล่าวรายงานว่า นอกจาก นสพ.ไทยรัฐ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,650,000 บาท เป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน และอื่นๆ รวมทั้งมอบเงินสดอีก 200,000 บาท ให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยาแห่งนี้ โดยเป็นทุนประเดิมเพื่อให้ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาค แล้วให้ครูกับผู้ปกครองบริหารมูลนิธิฯ กันเองโดยนำดอกผลมาใช้จ่ายบางประการในโรงเรียน ทางมูลนิธิไทยรัฐ ยังจะให้การอุปการะช่วยเหลือ พัฒนาด้านวิชาการและด้านกายภาพอื่นๆ ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 25 โครงการตามแผนพัฒนา เช่นเดียวกับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นๆ อาทิ โครงการอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี โครงการพัฒนาครูผู้สอน โครงการให้ทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 

นายมานิจ ยังกล่าวด้วยว่าที่อยากจะเน้นมากๆ คือ โครงการพัฒนาเอก ลักษณ์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นโรงเรียนสอนคนดีมีความรู้ ขณะเดียวกันก็มี 2 หลักสูตรสำคัญท่ีจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูผู้สอนคือ วิชาชีพหน้าท่ีพลเมือง เพื่อให้เด็กท่ีเป็นผลผลิตของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา เป็นพลเมืองดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มีความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความรับผิดชอบ ส่วนอีกวิชาหนึ่งคือวิชาความรอบรู้เรื่องสื่อมวลชน เพื่อให้รู้ถึงผลกระทบของสื่อ รวมถึงสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและแก่ประเทศชาติ

ขณะที่ นายสุเทพ กล่าวว่า สิ่งท่ี นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวย นสพ.ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ สร้าง ร.ร.ไทยรัฐวิทยานี้ นับเป็นคุณูปการของโลก ส่งผลให้ไ้ด้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาเยาวชน ซึ่ง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ในปัจจุบันไปไกลกว่าท่ีคิด เพราะทั้ง 109 โรง นอกจากจะมีความพร้อมในแก่นแท้ทางการศึกษาแล้วยังมีโครงการสนับสนุนด้านต่างๆ อีกกว่า 25 โครงการ รวมถึงการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีและคนเก่ง ซึ่งสิ่งท่ีนสพ.ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ทำนี้ นับเป็นการรังสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ สำหรับท่ี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) นั้น ทาง นสพ.ไทยรัฐได้ดําเนินการก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ซุ้มทางเดิน ห้องสุขา รั้วโรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่นๆ และบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อนําไปจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา ๑๐๗ (บ้านหนองไม้แดง) ต่อไป.

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.