จารึก 4 คติพจน์ 100 ปี ชาตกาล “กำพล วัชรพล” สร้างเด็กสู่ความก้าวไกลในไทยรัฐวิทยา

“หนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรจะตอบแทนประชาชน” จากปณิธานของ นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2505) ได้กล่าวไว้

“หนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรจะตอบแทนประชาชน”

จากปณิธานของ นายกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2505) ได้กล่าวไว้เมื่อครั้งยังมีวิตอยู่ และมักปรารภกับผู้ใกล้ชิดอยู่เสมอว่า ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองกว่าที่เป็นอยู่ จำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษาด้วยการสร้างคนและให้คนมาสร้างประเทศ

หลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเติบโตมาได้ 7 ปี ซึ่งตัวเขาเองนั้นมาจากครอบครัวยากจนใน จ.สมุทรสาคร เมื่อพอมีฐานะบ้าง และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมและการสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศ จากการที่มีนโยบายในการเสนอข่าวและความเห็นที่ประชาชนสนใจ (Human interest) ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปกป้องดูแลผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและคนยากไร้โดยไม่ฝักใฝ่การเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

"ผอ.กำพล" จึงคิดตอบแทนประชาชนด้วยการไปสร้างโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทที่ทุรกันดาร และห่างไกลความเจริญ ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนดี ครูดี และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี มีอาหารกลางวันกินอิ่มท้อง เช่นเดียวกับนักเรียนในเมืองใหญ่

โดยมีภูมิหลังในวัยเด็กของเขาเป็นอีกหนึ่งปณิธาน “ผมเรียนมาน้อย ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็ก พอมีฐานะขึ้นจึงอยากสนับสนุนการศึกษาช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาส”

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหลังแรกจึงเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2512

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาหลังแรกจึงเกิดขึ้นที่จังหวัดลพบุรี เมื่อ พ.ศ. 2512 ในชื่อ “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1” และไม่เพียงแต่สร้างโรงเรียนเท่านั้น นายกำพลยังติดตามดูแลและให้การช่วยเหลือ สนับสนุน โดยก่อตั้ง "มูลนิธิไทยรัฐ" เมื่อคราวฉลองอายุครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522 เพื่อให้มูลนิธิฯ ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งหลาย

“ผมเห็นใครต่อใครเขาสร้างโรงเรียนแล้วปล่อยปละละเลย ผมไม่อยากให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นอย่างนั้น จึงตั้งมูลนิธิไทยรัฐขึ้นมาให้มูลนิธิไปดูแลโรงเรียนและช่วยพัฒนาโรงเรียน” นายกำพลเคยปรารภไว้

จากนั้นก็สร้างโรงเรียนมากว่า 20 ปี ในทุกภูมิภาคของไทย จนถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ในเดือน ก.ค. พ.ศ.2539 นับเป็นโรงเรียนวาระสุดท้ายในชีวิต ผอ.กำพล วัชรพล ซึ่งล่วงลับเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2539 สิริอายุ 76 ปี 1 เดือน 25 วัน

หลัง ผอ.กำพล วัชรพล ถึงแก่อนิจกรรม คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล พร้อมลูกๆ ตั้งใจและมุ่งมั่นสานต่อปณิธาน ดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ ผอ.กำพลสร้างไว้ด้วยกำลังใจและกำลังทรัพย์ที่เข้มแข็ง อุปการะ เกื้อหนุนดูแลนักเรียนจำนวน 30,000 คนทั้ง 101 โรงเรียนให้เป็นไปตามที่นายกำพลตั้งใจไว้ คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงหลอมคนดีที่มีทั้งคุณธรรมและคุณภาพอออกไปรับใช้ประเทศชาติ

ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 จ.ราชบุรี ในโอกาสรับมอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นการเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งสุดท้ายในชีวิต

ดังที่ ผอ.กำพล ได้ให้แนวทางการเรียนการสอนนักเรียนกับคณะทำงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยาว่า นอกจากจะให้เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังอยากจะเพิ่มเติมให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีออกไปสู่สังคม โดยกล่าวว่า ‘อยากขอความร่วมมือครูทั้งหลาย ให้สอนเด็กให้เป็นคนดี ต่อไปภายหน้า ถ้าพบคนดีๆ ทำประโยชน์แก่สังคมที่ไหน และถ้าถามและได้รับคำตอบว่าเมื่อเล็กๆ เคยเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วผมจะมีความสุขมาก”

ด้วยเหตุนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้รวมเอาวิชาเสริมสองวิชาเข้าไว้ คือ วิชาความสามารถในการอ่านเขียนสื่อ (Media literacy - การรู้เท่าทันสื่อ) และการศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม (พลเมืองดี) ซึ่งเชื่อว่าหลักสูตรทั้งสองจะปลูกฝังความเชื่อที่มีผลต่อการกระทำดีของประชาชนให้กับนักเรียน และช่วยพวกเขาให้กลายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

จากการสืบทอดเจตนารมณ์ ด้านการศึกษาในการดูแลและพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยามาเป็นระยะเวลามากว่า 40 ปีนี้เอง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 39 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีมติให้ประกาศยกย่องให้ ผอ.กำพล วัชรพล เป็น"บุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและการสื่อสาร" ตามการเสนอชื่อจากประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนของประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม

นับเป็นข่าวดี เป็นเกียรติอย่างสูงของประเทศไทย สร้างความปลาบปลื้ม ภาคภูมิใจของวงการสื่อสารมวลชนของไทย และวงการศึกษาไทย และชาวเอเชียทั้งมวลด้วย เพราะ ผอ.กำพล เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวเท่านั้นจากจำนวน 48 บุคคล สำคัญทั่วโลก ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกในครั้งนี้

เพื่อเชิดชูเกียรติ “ผอ.กำพล” ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก และในปี 2562 “ผอ.กำพล” จะมีอายุครบ 100 ปีบริบูรณ์ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานมูลนิธิไทยรัฐ มีศรัทธาแรงกล้าสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มเติมอีก 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 111 แห่ง โดยเริ่มทยอยสร้างตั้งแต่ปี 2560

โดยในวันนี้ (18 มิ.ย. 61) เวลา 13.30 น. จะมีการมอบอาคารเรียน “100 ปี กำพล วัชรพล” ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) นับเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกในรอบ 20 ปี ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ และจะดำเนินการสร้างแห่งอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จครบ 10 โรงเรียนในปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสนายกำพล วัชรพล ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

แม้ ผอ.กำพล ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว 21 ปี แต่คติพจน์ และคุณงามความดีที่สร้าง “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา” ไว้ให้เยาวชนไทย จะเป็นตำนานในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย และเป็น “ต้นแบบ” ของสามัญชนที่จุดประกายในการคืนกำไรกลับสู่สังคมให้องค์กรเอกชนอื่นๆ เดินรอยตาม...

ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ รายงาน

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

placeholder

ติดต่อเรา

  • อีเมล์ : cs@thairath.co.th
  • โทรศัพท์ : 02-127-1222
  • แฟกซ์ : 02-272-1783
  • ที่อยู่ : เลขที่1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
  • เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 8.30-17.30 น.